Inspiratsioon

II. Usk ja Valgus INSPIRATSIOON


1. Jumal armastab iga isikut

Usk ja Valgus on rajatud veendumusele, et iga vaimupuudega isik on terviklik isik inimõigustega: ennekõike õigus olla armastatud, tunnustatud ja lugupeetud iseenese ja valikute poolest, mida ta teeb; samuti õigus saada mistahes vajalikku abi selleks, et kasvada igal tasandil, vaimselt ja inimlikult. 

Usk ja Valgus usub ka, et iga isikut, puueteta või puudega, armastab Jumal võrdväärselt ja et Jeesus elab meis, isegi kui asjaomane isik suudab vaevu seda väljendada. Usk ja Valgus on veendunud, et iga inimene, ka raskeima puudega, on kutsutud süvendama oma elu Jeesuses, võttes vastu kogu vaimse rikkuse oma Kirikust sakramentidest, liturgilisest traditsioonist, jne ..

Ta on kutsutud armu ja rahu allikaks terves kogukonnas ja ka kirikutes ja kogu inimühiskonnas. Usk ja Valgus usub püha Pauluse sõnu:

"Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid." 1Kr 1:27

 

2. Vajadus kogukonna järele

Selleks, et elada tõeks oma usku, vajab igaüks, ka raskeima puudega inimene, kohtumist tõeliste sõpradega, et koos luua sooja keskkonda, kus igaüks võib kasvada usus ja armastuses. Need, kes tulevad Usk ja Valgus kogukonda kohtuma vaimupuudega inimestega, peavad tulema pigem vastuvõtlikus vaimus saama neilt erilisi kingitusi, kui jagama oma kingitusi nendega.

Seistes tõsiselt moonutatud välimusega isiku ees, kelle sõnadest ja žestidest on tihti raske või võimatugi aru saada, on spontaanne reaktsioon sageli vaadata mujale ning põgeneda. See reaktsioon tuleneb tihti arusaamatusest ja hirmust, kuid see võib ka paljastada egoismi ja kareduse südames.

Et luua tõest ja vabastavat suhet vaimupuudega inimestega, "peavad meie kivist südamed muutuma lihast südameiks". Ainult Jeesus ja tema Püha Vaim saavad muuta meie südamed võimeliseks vastu võtma vaeseid ja tõrjutuid ja neid vääriliselt hindama kogu nende inimlikus olukorras ning vaimses sügavuses. See armastuse teisenemine juhib meid äratundmisele Jeesuse näost eneses ja teistes.

Oleme juhitud sel teisenemise teel tunnistaja Maarja armatuse truuduses. Maarja ja jünger, keda Jeesus armastas, kohtudes Jeesuse kannatusega, näitavad meile sama armastava ja ustava kohaloleku eluviisi meie sõpradega kogukonnas. Mary õpetab meile, nagu hoolitsev ema, kuidas üheskoos inimkannatusi kanda ja elada tõeks ülestõusmist.

Hoolimata kannatustest ja nende kaudu on kogukond rahu ja rõõmu paik, nende andide vahendaja või ilmutaja, mille  Jumal on andnud neile, kel vaimne puue: see on nende võime vastu võtta ja armastada, nende lihtsus ja nende konventsioonide eiramine. 

Kasule ja ülemvõimule põhinevas ühiskonnas ei pruugi puuetega inimesed olla tõhusad, kuid sellegipoolest on nad prohvetlikud südame ja helluse valdkonnas, mis on inimolendi juures hädatarvilikud. Ja nõnda evangeliseerivad need, kes on vaesed, meid ülejäänuid.

 

3. Saatjaks sügavama inimliku küpsuse poole

Et aidata vaimupuudega inimestel leida südamerahu, lootust ja iha kasvada on kindlasti vaja näha neid evangeeliumi valguses, kuid ka mõista nende inimeste vajadusi, nende kannatusi ning teada, kuidas sellele vastata. Selleks peame järk-järgult omandama inimkogemusi ja vajalikke teadmisi. Usk ja Valguses osalejad peavad saama kannatavate või raskustes olevate inimestega kaasaskäimise pädevuse.