III Kogukond

III. Usk ja Valgus kogukond

9. Usk ja Valgus kogukond koosneb vaimse puudega inimestest*, nende pereliikmetest ja sõpradest (rohkem või vähem võrdne arv), kes kohtuvad regulaarselt, vähemalt kord kuus. Kogukonna võib luua vähemalt kümne inimesest koosnevast rühmast, kus kõik jagavad ühist soovi luua kogukond ja järgida hartat ning põhiseadust. Kui rühmas on enam kui viiskümmend liiget, muutub vajalikuks luua uus kogukond.

10. Kord aastas kohtuvad kõik kogukonna liikmed, et kinnitada oma tahet osaleda kogukonnas tuleval aastal. Samuti hinnatakse möödunud aasta tegevusi, seatakse prioriteete ning otsustatakse, milliseid tegevusi tuleval aastal korraldatakse. Kogukond delegeerib toimkonnale nende tegevuste planeerimise ja korraldamise ülesande.

Toimkond (valitsus)

11. Toimkond vastutab kogukonna elu eest. Toimkond koguneb igakuiste kogunemiste vaheajal, et seada sihte, ettevalmistada ja hinnata kogukonna kohtumisi ja teisi kogukonna poolt otsustatud tegevusi. Toimkond kinnitab vaimu ja jagab kohustusi. Selle tugevus seisneb ta ühtsuses.

12. Koosseis
Toimkond koosneb 4-8 inimest, sealhulgas vähemalt üks lapsevanem, üks sõber, kaplan ** ja nii kui võimalik, vaimupuudega isik. Meeskonna liikmed on valitud nende arukuse ja taktitunde põhjal. Toimkonda tuleb regulaarselt uuendada.

13. Kogukonna koordinaator*** on valitud kogukonna liikmete poolt. Ta juhib toimkonda. Tema ülesanne on edendada ühtsust, juhendada, julgustada ja varustada toimkonda ja kogukonda. Kogukonna koordinaator juhib delegatsiooni provintsi assambleel.

14. Volitus 3 aastat, kaks korda pikendatav.

15. Kogukonna kaplan on valitud toimkonna või kogukonna poolt kolmeks aastaks ja seda võib pikendada.

* Käesolevas tekstis oleme kasutanud väljendit "vaimupuudega isik". Keel areneb pidevalt kultuuriti ja aja jooksul. Iga maa saab lugeda siin väljendit, mida seal tavaliselt kasutatakse, nii et see näitab üles austust isiku vastu.
** Muid väljendeid võib kasutada vastavalt iga denominatsiooni traditsioonile.

*** Igal vastutuse tasandil on koordinaator või ajutine koordinaator alati ilmik. Koordinaatoriks võib valida ühe isiku või abielupaari.


Katseaeg ja kogukonna tunnustamine

16. Rühm, kes soovib saada Usk ja Valgus kogukonnaks, kontakteerub provintsi koordinaatoriga lähimas olemasolevas provintsis. Rahvusvaheline asekoordinaator on seotud uue rühmaga, kui kaugused olemasolevast provintsist on liiga suur.

17. Kui vajalikud tingimused on täidetud*, algab kogukonna katseaeg ning kogukonna ajutine koordinaator** saab ühe-aastase mandaadi, mida saab pikendada. Ajutise koordinaatori roll on sama, mis kogukonna koordinaatoril***. Katseajal saadab kogukond delegatsiooni provintsi assambleele ilma hääleõiguseta.

18. Kui tunnustus on antud, valmistab provintsi asekoordinaator või rahvusvaheline asekoordinaator ette ja viib läbi kogukonna koordinaatori valimise protsessi.

19. Hetkest, mil kogukond on tunnustatud, saab iga selle liige rahvusvahelise liikumise Usk ja Valgus täieõiguslikuks liikmeks.

 

Usk ja Valgusest lahkumine või lahkuda palumine

20. Tunnustatud kogukond, kes tunneb, et ei ole enam tema kutsumus järgida hartat ja Usk ja Valguse põhiseadust, peab lahkuma Usk ja Valgusest peale selgitusi Provintsi toimkonnale****  oma otsuse ja lahkumise põhjuste kohta.

21. Provintsi toimkond sulgeb kogukonna, kui kogukond otseselt või kaudselt keeldub täitmast hartat ja põhiseadust või ei soovi osaleda laiemas Usk ja Valgus peres või toetada rahaliselt rahvusvahelise liikumise tegevust.

22. Kogukonna lahkumist või eemaldamist ei ole võimalik läbi viia ilma Provintsi toimkonda informeerimata ja oma arvamust avaldamata. Provintsi toimkond aitab kogukonda, kui viimane soovib leida ja määratleda oma uut orientatsiooni. Kogukonda ei nimetata enam Usk ja Valgus.

 

* Üksikasjad, katseaja tingimused ja kogukonna ametlik tunnustamine on loetletud lisadokumendiga.

** Ajutine koordinaator määratakse, koordinaator valitakse: see on nende vaheline erinevus.

*** Vt punkt 13.

**** Kui kogukond tegutseb provintsis, või on määratud Rahvusvaheline asekoordinaator kui kogukond on liiga kaugel olemasolevast provintsist.